ΥΓΡΟ 100γρ. Provi Implant Megadental

29,80 χωρίς ΦΠΑ

28284c99-e998-11e7-b00a-64006a32d318

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 90-601 Κατηγορίες: ,

Εμφύτευμα Mega Provi (Υγρό)
Αρ. MAS_Provi_Liquid_90-601 Τιμη 29,80ε
Υγρό ανάμειξης για μέγα εμφύτευμα Provi
Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας II α προειδοποιήσεις κινδύνου

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Το H317 μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα σας.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής.

οδηγίες ασφαλείας
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261 Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ομίχλη/ατμούς/σπρέι.
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα προστασίας ματιών/προσώπου.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.